Burqaa Walaloo


Channel's geo and language: Ethiopia, Amharic
Category: Blogs


Lubbuyyee


Channel's geo and language
Ethiopia, Amharic
Category
Blogs
Statistics
Posts filter


Iddoo barbaaddan teessanii humna keessan osoo hin balleessin aappii kanaan sooressa ta'uu ni dandeessu Appiin kun aappii online irratti hojiiwwan garagaraa salphaa ta'an hojjachuudhaan aappii maallaqa isiniif kaffalu dha Egaa maal eegduree yeroo keessanitti fayyadamaa jireenya keessan ittiin jijjiiradhaa

Appii kana liinkii Kana jala Arkattu argattu 👇👇👇
http://bit.ly/3ZnbHmP
http://bit.ly/3ZIVf0b


Gaafii Salphaa Kana Namni Deebise 3 Badhaasa Kaardii Abbaa 500 Qaba.

Namichaatu Suuqii Dhaqee Abbaa Suuqii Jalaa Birrii 200 Hate. Deebisee Suuquma Sana Irraa Birrii 200 Itti Kennee Meeshaa Birrii 250 Fudhate. Abbaan Suuqiitiis Meeshaa Kenneefii Birrii 50 Deebiseef. Abbaan Suuqii Birrii Meeqa Kasaare? Deebii Liinkii kana Tuqii jalatti Barresii 👇👇⬇️⬇️ http://bit.ly/3R5RBdC
https://bit.ly/3jS3x6B


❇️ BAGA GARA SAAFARIKOOM NAGAAN DHUFTAN❇️

Bootii saafarikoom fayyadamuudhan yemmuu miseensa taatan qarshii 1000 badhaafamtu.

🎁 Dabalataan nama tokko yemmuu affeertan kafaltii qarshii 100 argattu!

Namoonni affeertaan 25 yeroo gahan, qarshii 3500 baasii gochuu dandeessu.

Liinkin affeerraa kesssani ⬇️⬇️
http://bit.ly/3R5RBdC https://bit.ly/3jS3x6B


Ani Maqaan koo ibsituun ja'ama iddoon dhalota kiyya badiyya oromiyatin dhaladhe gudadhe barachaa jira kutaa 11ffaa baradha abban koo nama qabenya qabu tokkoti herumi nan jaha ani ammo barachuun barbaada namni naaf rifatu kara telegram kiyyatin Nadubbisa yaada kessan naf qooda gorsan barbada 💘⬇️👇👉👉 https://bit.ly/3Y0kdr5 http://bit.ly/3ZnbHmP
http://bit.ly/3ZIVf0b


Oduu Ammee : Simannaa Sooma Ramadaanaa Sababeeffachuun Guyyaa Har'aa Facebook'n Biyya Itiyoophiyaa Keessatti VPN malee Hojjechuu Jalqabee Jira. Link Asii Gadii Kana Seenuun Ammuma Install Godhadhaa Itti Fayyadamaa. 👇👇⬇️⬇️
http://bit.ly/3yX1Bhb http://bit.ly/3ZIVf0b
http://bit.ly/3wg7fJN


Akkam Oolmaan Guyyaa Arraa ♥️🌹


Bara 2023 kanatti hojiilee hedduutu gadi lakkifamee jira. Hojiiwwan hedduun of haaromsanii (update) ta'aaniiru, galii namni irraa argatus dachaadhaan dabalanii jiru. Inni ammaa kun kanneen keessa isa Tokkodha. Hundi Keessanuu ammuma application kana irratti galmaa'uun fayyadamaa Liinkii gadii irraa, Argattu.
👇👇👇LIINKII👇👇👇
http://bit.ly/3TuxbvX


Baga Gammadan hordotoni Amanta Muslima Appii Hareya Nashiidalee babbareda amma dhufe Ittin bufatan qabane dhufne jirra apps kana liinkii Asin gadii kana tuquun buufadhaa 👇👇⬇️⬇️
https://sd1.bbcko.com/2023/03/22/nashiidalee-hareya-arkachuuf/


Siraa-Ergamaa-Rabbii_Nabiyyii_Muhammad_SAW_kuutaa_1ffaa attorney mesothelioma
👇👇💖
https://mahir.mhaagj.org/siraa-ergamaa-rabbii_nabiyyii_muhammad_saw_kuutaa_1ffaa-attorney-mesothelioma/


Siraa-Ergamaa-Rabbii_Nabiyyii_Muhammad_SAW_kuutaa_1ffaa attorney mesothelioma
👇👇💖
https://mahir.mhaagj.org/siraa-ergamaa-rabbii_nabiyyii_muhammad_saw_kuutaa_1ffaa-attorney-mesothelioma/


🎊Bootii Baankii #Hojii_gamtaa_oromiyaa fayyadamuun yeroo galmooftan badhaasa qarshii 1000 ni argattu!

🎁 Dabalataan nama tokko yemmuu affeertan kafaltii qarshii 50 argattu!

Liinkin affeerraa kesssani ⬇️⬇️
http://bit.ly/3TuxbvX
http://bit.ly/3ZIVf0b


Forward from: Burqaa Walaloo
Gaafii Salphaa Kana Namni Deebise 3 Badhaasa Kaardii Abbaa 500 Qaba.

Namichaatu Suuqii Dhaqee Abbaa Suuqii Jalaa Birrii 200 Hate. Deebisee Suuquma Sana Irraa Birrii 200 Itti Kennee Meeshaa Birrii 250 Fudhate. Abbaan Suuqiitiis Meeshaa Kenneefii Birrii 50 Deebiseef. Abbaan Suuqii Birrii Meeqa Kasaare? Deebii Liinkii kana jalatti Barresii badhafami 👇👇👇
https://bit.ly/3JAIDTz
http://bit.ly/3ZIVf0b


Forward from: Kaayyoof Jiraanna
Akka naannoo kessanitti Firiin kun Maal ja'ama Namni deebii sirri deebise badhasa qaba maqa wan kana fi lakkoofsa bilbilaa kee linki arman gadi kana tuquun jala Nuuf kayaa badhafama ↘️↘️👇👇
Asirratti Tuqii 👍👇👇👇
http://bit.ly/3wg7fJN
https://bit.ly/3Y0kdr5


NU HIN FAYYADU
HAA DHIIFNU !!!

➲ Yoo wal fayyaduu dadhabne, wal miidhuu haa dhiifnu!
➲ Yoo walitti araarsuu dadhabne wal irratti kaasuu haa dhiifnu!
➲ Yoo wal eebbisuu dadhabne wal abaaruu haa dhiifnu!
➲ Yoo wal jaalachuu dadhabne wal jibbuu haa dhiifnu!
➲ Yoo wal gammachiisuu dadhabne wal mufachiisuu
haa dhiifnu!
➲ Yoo walitti siquu dadhabne wal irraa siquu haa dhiifnu!
➲ Yoo wal jala deemuu dadhabne wal jalaa deemuu
haa dhiifnu!
➲ Yoo dhugaa walitti himuu dadhabne wal sobuu haa dhiifnu!
➲ Yoo wal sirreessuu dadhabne wal jallisuu haa dhiifnu!
➲ Yoo wal amanuu dadhabne wal shakkuu haa dhiifnu!
➲ Yoo wajjin qabsaa'uu dadhabne walitti qabsaa'uu haa dhiifnu!
➲ Yoo wal jabeessuu dadhabne wal laaffisuu haa dhiifnu!
➲ Yoo wal gorsuu dadhabne wal dogoggorsuu haa dhiifnu!
➲ Yoo wal guddisuu dadhabne wal xiqqeessuu haa dhiifnu!

Waan dubbiftaniif galatoomaa! Hiriyoota keessan biraan gahuuf share godhaa!
  Liinkii gadi Kanaratii Tuqii
👇👇👇👇👇👇👇♥️
  💥💥💥»‌»»‌💥»»‌»💥💥💥
http://bit.ly/3yX1Bhb
http://bit.ly/3TuxbvX


NU HIN FAYYADU
HAA DHIIFNU !!!
▬▬▬▬▬▬▬▬
➲ Yoo wal fayyaduu dadhabne, wal miidhuu haa dhiifnu!
➲ Yoo waliif yaaduu dadhabne walitti yaaduu haa dhiifnu!
➲ Yoo Wajjin duuluu dadhabne walitti duuluu haa dhiifnu!
➲ Yoo walitti araarsuu dadhabne wal irratti kaasuu haa dhiifnu!
➲ Yoo wal eebbisuu dadhabne wal abaaruu haa dhiifnu!
➲ Yoo wal jaalachuu dadhabne wal jibbuu haa dhiifnu!
➲ Yoo wal gammachiisuu dadhabne wal mufachiisuu
haa dhiifnu!
➲ Yoo walitti siquu dadhabne wal irraa siquu haa dhiifnu!
➲ Yoo wal jala deemuu dadhabne wal jalaa deemuu
haa dhiifnu!
➲ Yoo dhugaa walitti himuu dadhabne wal sobuu haa dhiifnu!
➲ Yoo wal sirreessuu dadhabne wal jallisuu haa dhiifnu!
➲ Yoo wal amanuu dadhabne wal shakkuu haa dhiifnu!
➲ Yoo wajjin qabsaa'uu dadhabne walitti qabsaa'uu haa dhiifnu!
➲ Yoo wal jabeessuu dadhabne wal laaffisuu haa dhiifnu!
➲ Yoo wal gorsuu dadhabne wal dogoggorsuu haa dhiifnu!
➲ Yoo wal guddisuu dadhabne wal xiqqeessuu haa dhiifnu!

Waan dubbiftaniif galatoomaa! Hiriyoota keessan biraan gahuuf share godhaa!
Liinkii gadi Kanaratii Tuqii
👇👇👇👇👇👇👇♥️
💥💥💥»‌»»‌💥»»‌»💥💥💥
http://bit.ly/3TuxbvX
http://bit.ly/3ZIVf0b


Ani Maqaan koo biiftuun ja'ama gandi kiyya magala dire dawan iddo sapiyan jahamtun jiradha dhiira tasgabbi qabdu nama amanaman barbaada namni akka kiyya jalalle barbadu yoo jirate link kana tuqun lakofsa bilbila kiya as jala fudhate keysan dubbisun haa wal barannu 👍👇👇👇👇
http://bit.ly/3ZnbHmP
http://bit.ly/3ZIVf0b


Forward from: Kaayyoof Jiraanna
beysisa kana itti fayyadamaa Guyya Arraa badhasa baredaa Qopheysine Jirra badhasni kun Gafii fi deebiidha sagantan tun Gaafii jaalalaati Namni Gaafi Kana debise kardii abba birr 100 hanga 500 Ni Argattu Links kana tuquun Carraa keeysan mokkoraa Asirratti Tuqii 👇👇
http://bit.ly/3R5RBdC
https://bit.ly/3jS3x6B


Forward from: Kaayyoof Jiraanna
Fuula baredaa qabachuu irra Amala baredaa qabachuu wayya Namoonni Amala baredaa qabdan Akka nadubbistanii yaada kiyya naaf hubattanin barbaada #link kana tuqun lakofsa bilbila kiya as jala fudhate SMS naf baresu ykn naf bilbilu ni dandeessu 👇👇⬇️⬇️💘
http://bit.ly/3ZnbHmP
http://bit.ly/3ZIVf0b
http://bit.ly/3yX1Bhb


Forward from: Kaayyoof Jiraanna
Akka naannoo kessanitti Firiin kun Maal ja'ama Namni deebii sirri deebise badhasa qaba maqa wan kana fi lakkoofsa bilbilaa kee linki arman gadi kana tuquun jala Nuuf kayaa badhafama ↘️↘️👇👇
Asirratti Tuqii 👍👇👇👇
http://bit.ly/3wg7fJN
https://bit.ly/3Y0kdr5


Forward from: Kaayyoof Jiraanna
🔰 BAGA NAGAAN DHUFTAN 🔰

Itiyoo-Teleekom tamsaasa telegramaa sa'aati guutuu afaan oromoodhan jalqabuu ilaalchisee hordoftoota horachuuf badhaasa qopheessera.

Linkii armaan gadii fayyadamuudhan galmaa'uu keessaniif qarshii 1000 ni badhaafamtu. Namoota 30 yemmuu affeertan immoo dabalataan qarshii 3000, tokkoon tokkoon namoota affeertanif qarshii 100 badhaafamtu.
Liinkii Kana tuquun badhafamaa Liinkii affeerraa👇👇⬇️⬇️
http://bit.ly/3R5RBdC
https://bit.ly/3jS3x6B

20 last posts shown.