ᔑᏆᖇᗩᒍ ™


Channel's geo and language: Ethiopia, Amharic
Category: Blogs


Bu'aa technology gargaaramuun kan hin danda'amne akka danda'amu gochuun jiruufi jireenya keessan salphisaa"
ስለ ቴክኖሎጂ እና ፈጠራወቼ አስተዋውቀለው።
ችግር ፈቺ እንጂ ችግር ፈጣሪ ትውልዶች አንሁን።
#Creative #innovative#Solution #Entrepreneurship #Technology
Fb.me/sirajtechinventor


Channel's geo and language
Ethiopia, Amharic
Category
Blogs
Statistics
Posts filter


Forward from: Abdisa Bancha Jara
Namootni tokko tokko osoo jecha tokkollee hin gumaachin, erga Afaan Oromoo tarree Afaanota Idil-Addunyaa hiriiree osoo yaada hin kennin - #Gugilii ilaaluuf deemee dogoggora barbaadee waan hojjatame xiqqeessuuf yaalu fa'atu jira. #Safuudha....

Namni Dhimmi Afaan kanaa na ilaallata jettu ammoo dogoggora argite #Feesbuukittiin fiiguu dhiisaa achumatti tartiiba 4n kana hordofaa hanqinnoota sirreessuudhaan gahee keessan bahaa


Afaan Oromoo fi Afaan Tigriffaa sirna "Google Translate" keessatti hammatamanii jiru.

Afaanota adda addaa kan hiiku Google Translate afaanota dabalataa 24 gara sirnichaa galchuu beeksiseera. Kana keessaa Afaan Oromoo fi Tigriffaa kessatti hamatamanii jiru.

Afaanota haara dabalaman waliin sirna hiikka kana keessatti afaanota addunyaa 133 hiikuu isa dandeessisa jedhame.

Kanaan dura afaan Amaariiffa sirna kana keessatti hiikkamaa turuun isaa ni yaadatama.

t.me/sirajhu


#Itiyoo_Telekoom

Ityoo Teeleekoom neetwoorkii moobaayilii dhaloota 5ffaa (5G) Wiixata hojiirra akka oolchuu beeksiseera. Kanaanis qophiin barbaachisaan xumuramuu ibsameera.

Dhaabbatichi 5G Caamsaa 1, 2014 Hootela Shaaraatan Addisitti akka eebbisiisu ibsa Faanaa Broodkaasting Koorporeetiif ergeen beeksiseera. 5G’n yeroo ammaa kana addunyaan kan irra gahee neetwoorkii moobaayilii dhumaati.

T.me/sirajhu


#ALHAMDULILLAH Dhukkuba na dhukkube dandamadhe amma gahee jira
Hojii koo yaalittis deebi'ee jira.

I'm recovering from my injuries, i'm back with creative science work

#home_of #technology #creative #entrepreneurship #solutions
#innovative #solve
Waan hin beekne isin irraa barataa waan beeku isin barsiisaa barachuuf qophitti jirtuu🙏

#siraj_husien SI Raj t.me/sirajhu


Radiyoon kan kalaqamee kalaqaa Guglielmo marcomi bara 1901 A

▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭
Dhaloota rakkoo furu malee dhaloota rakkoo uumuu hin ta'inaa"

ችግር ፈቺ እንጅ ችግር ፈጣሪ ትውልድ አንሁን።

Let's be a problem-solver, not a problem-solving generation.
▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭
#homeof #Technology #Entrepreneurship #innovative #Creative #Solution
▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭
t.me/sirajhu
fb.me/sirajtechinventor
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬


Waan hin beekne isin irraa barataa waan beeku isin barsiisaa barachuuf qophitti jirtuu🙏

t.me/sirajhu


oolmaa gaari qabadha!

hojii kiyya beeksisuf karaa toora Facebook page banee waan jiruuf follow gochun ana hordofuu dandeessu.

galatoomaa!

dhaloota rakko furu malee dhaloota rakkoo uumu hin ta'inaa.

http://t.me/sirajhu
@siraj_hu


Obboloonni keenya amantaa muslimaa hundi keessan baga guyyaa ramadaanaa geessan !

Ramadaan mubaarak!

@sirajhu


#EthioTelecom

ItiyooTeeleekoomiin barattootaaf kuufama addaa "qayyabannaaf isaan gargaara" jedhe qopheesse.

ItiyooTeeleekoomiin barattoota yuunivarsitiifi Koolleejjiif kuufama addaa qopheessuu beeksise.

Bifuma kanaan :

♦️JI'AAN

🔹Qarshii 34, sagalee daqiiqaa 180 + badhaasa daqiiqaa 90 + ergaa gabaabaa 100

🔹Qarshii 64, sagalee daqiiqaa 360 + badhaasa daqiiqaa 200 + ergaa gabaabaa 150

🔹Qarshii 42, DATA 1GB + badhaasa 512MB + ergaa gabaanaa 100

🔹Qarshii 82, DATA 2GB + badhaasa 1.1GB + ergaa gabaabaa 150

♦️TORBEEN

🔹qarshii 29, DATA 3GB

Barattoonnis waraqaa eenyummeessaa barattoota koolleejjii ykn Yuunivarsitii ta'uu isaanii mullisu qabachuun kara giddu gala gurgurtaa deemuun kuufama kana bitachuu ni danda'u.

Hubachiisa

Badhaasaafi kuufamni Torbee halkan irraa sa'a 6:00-12:00 qofa dalaga

SABA GUDDAA WAAN TAANEEF MIIDIYAA GUDDAATU NUUF MALA
@sirajhu


Yaadi mee 🤔

✅ Thomas Edison yeroo 999 yaale didee garuu yeroo 1000ffa irratti balbii ifaa argachuu danda'eera.
Osoo abdii kutee yaaluu dhiisee silaa Addunyaan hardha dukkana keessa jirti taha maaltu beeka??🤷‍♂️


Never give up ✅

Yaalii yaali ammas yaalii bu'aa isaa ni
agartaa,


◈ ━━━━━━━━ ● ━
@sirajhu


#Ogeessa Oomishaalee Gugilii, kan Qophii Addaa bara 2022 hirmaachuuf filatame tahuu kiyyatti guddoo #Gammadeera, Anaafis Hawaasa keenyaafis faayidaa Guddoo qaba.

Xumura bara 2020 irraa eegalee #Ogeessa Oomishaalee Dhaabbata Gugilii tahee hojiilee Hiikkaa, fooyyessuufi too'achuu irratti dhaabbatichaaf deeggarsa gochaa ture/jira

Its great privilege for me and my team to be selected for #pesummit2022 of Google Product Expert Program as Google Products Expert.


Ani akka namoota hedduu jireenya bilaashaa jiraachuu hin barbaadu. Ani nama faayidaa qabeessa ykn Nama namoota hundaaf gammachuu fidu ta'uun barbaada namoota wal hin qunnamneef illee yoo ta'e. Ani akkuma lubbuun jiraadhetti turuu barbaada Du'a kiyya booddees.:- Anne Frank
_______
#sirajhusien
@sirajhu
Kabajamoo fi jaallatamtoota keenya hojii keenya kan idileetti deebineerra.
Namoonni saffisni isaan bineensota ittiin ajjessan osoo ofii isaatwal ajjeessuu jalqabanii namoonnii addunyaa kana irra jiran du'uuf guyyaa 17 itti fudhata " t.me/sirajhu
ሰዎች እንስሳቶችን በሚገሉበት ፍጥነት ሰዎች እርስ በራሳቸው ቢገዳደሉ አለም ላይ ያሉ ሰዎች ለመሞት 17 ቀናት ነበር ሚፈጅባቸው!
t.me/sirajhu


#jirtuu qomoowwan ko!

@sirajhu


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
I'm expected when I studied computer science and reality 😁😂😁  ┈┈┈┈••●◉❖◉●••┈┈┈

  @sirajhu


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
The first Helicopter with a parachute 🤔🤔

  ┈┈┈┈••●◉❖◉●••┈┈

@sirajhu


#SPHMMC

Hospitaala Qiddus Phaawuloositti koolleejjiin Fayyaa Miliiniyeem bara 2014 barattoota ulaagaa guutan simatee barsiisuu barbaada.

Ulaagaalee

1. Qormaata seensaa bara 2014ii goolabuu
2. Qaabxii seensaa yuunivarsitii
Siiviksiin warri qabameef 700 irraa kara 600tti jijjiiru
Siiviksiin warri hin qabaminiif Siiviksii hir'isuun 600 irraa)

Walii gala 600 irraa
✍ Dhiira 475 fi isaa oli
✍Dhalaa 460 fi isaa oli

• Naannoo (Affaar , Beenishaangul Gumuz, Suumaalee fi Gaambeellaa), Zoonii Booranaa, Oomoo kibbaa,Oomoo Lixaafi Imraa (

✍ Dhiira 450 fi isaa oli
✍ Dhalaa 440 fi isaa oli

3. Tiraaniskiriiptii Kutaa 9ffaa-12ffaa qabxii giddu galaa 80%

Hubachiisa
1. Galmeen Online
2. Guyyaa Bitootessa 5 - 11 , 2014 qofa.

@sirajhu

20 last posts shown.