Mansuur Jamaal


Гео и язык канала: Эфиопия, Английский
Категория: Блоги


Maatiin koo ta'uu keessaniin qofa badhaafamaa. Yaada keessan @MansuurJamaal_bot irratti naaf ergaa

Связанные каналы

Гео и язык канала
Эфиопия, Английский
Категория
Блоги
Статистика
Фильтр публикаций


Репост из: Walaloon Jaalala
Telegiraamiin kaffaltii xiqqaa irraa kaasee hanga ji'aan qarshii 10,000 galii argachuu barbaaddan qofaaf carraa gaarii. Hojii guddaa hin gaafatu. Tap Tap gochuun sinirra osoo hin jiraatin nama affeeruu qofaan qarshii argadhaa. Join godhaa guyyaa guyyaan hanga qarshii 1000 argadhaa.


Репост из: Walaloon Jaalala
Hanga boru ganamaatti nama tokko yemmuu affeertan qarshii lama argachuu dandeessu. Hiriyoota 25 affeeruun qarshii 50 argachuun salphaa miti. Airdrop abdii qabaatee fi dhiisee isaayyuu hin beeknef yeroo keessan laachaa kana qarshii harkaa harkatti fudhattan waakkachuu gowwummaadha.

Join godhaa, nama affeeraa, qarshii argadhaa
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
https://t.me/Utopet_bot?start=r0427620562
https://t.me/Utopet_bot?start=r0427620562
https://t.me/Utopet_bot?start=r0427620562
https://t.me/Utopet_bot?start=r0427620562
https://t.me/Utopet_bot?start=r0427620562


Репост из: Walaloon Jaalala
Telegiraamiin kaffaltii xiqqaa irraa kaasee hanga ji'aan qarshii 10,000 galii argachuu barbaaddan qofaaf carraa gaarii. Hojii guddaa hin gaafatu. Tap Tap gochuun sinirra osoo hin jiraatin nama affeeruu qofaan qarshii argadhaa. Join godhaa guyyaa guyyaan hanga qarshii 1000 argadhaa.


Dabalataan ammoo Notcoin gurgurachuu yoo barbaaddan na dubbisaa @MansuurJamaal_bot irratti


Deebineerra

Add gochuun badhaafamaa!

1. Jalqaba irratti chaanaala @MansuurJamaal jedhu join godhaa
2. Garee @gareeMJ jedhu join godhaa
3. Hiriyoota keessan garee @gareeMJ jedhu kanatti add godhaa
4. Baayyina lakkoofsa share gootanii fi namoota gareetti add gootanii @MansuurJamaal_bot irratti nuuf barreessaa.
5. Nama 10 irraa jalqabee ammuma add gootaniin ni badhaafamtu.

Hubachiisa:- Baayyina share fi namoota garee irratti add gootanii itti dabaluun kan ergitan yoo ta'e disqualified taatu.

Dabalataan ammoo Notcoin gurgurachuu yoo barbaaddan na dubbisaa.

Carraa Gaarii
@MansuurJamaal
@gareeMJ


Notcoin gurgurachuu warreen barbaaddan na dubbisaa

@MansuurJamaal_bot


Salphaatti qarshii hojjachuu barbaaduu?

Ergaa kana share gochuun badhaafamaa.

Chaanaala fi Garee Mansuur Jamaal join gochuun badhaasa kaardii moobaayilaa fi qarshii argadhaa.

1. Jalqaba irratti chaanaala @MansuurJamaal jedhu join godhaa
2. Garee @gareeMJ jedhu join godhaa
3. Hiriyoota keessan garee @gareeMJ jedhu kanatti add godhaa
4. Baayyina lakkoofsa share gootanii fi namoota gareetti add gootanii @MansuurJamaal_bot irratti nuuf barreessaa.
5. Nama 10 irraa jalqabee ammuma add gootaniin ni badhaafamtu.

Hubachiisa:- Baayyina share fi namoota garee irratti add gootanii itti dabaluun kan ergitan yoo ta'e disqualified taatu.

Carraa Gaarii
@MansuurJamaal
@gareeMJ


Deebineerra
Deebineerra
Deebineerra

Add gochuun badhaafamaa!


Salphaatti qarshii hojjachuu barbaaduu?

Ergaa kana share gochuun badhaafamaa.

Chaanaala fi Garee Mansuur Jamaal join gochuun badhaasa kaardii moobaayilaa fi qarshii argadhaa.

1. Jalqaba irratti chaanaala @MansuurJamaal jedhu join godhaa
2. Garee @gareeMJ jedhu join godhaa
3. Hiriyoota keessan garee @gareeMJ jedhu kanatti add godhaa
4. Baayyina lakkoofsa share gootanii fi namoota gareetti add gootanii @MansuurJamaal_bot irratti nuuf barreessaa.
5. Nama 10 irraa jalqabee ammuma add gootaniin ni badhaafamtu.

Hubachiisa:- Baayyina share fi namoota garee irratti add gootanii itti dabaluun kan ergitan yoo ta'e disqualified taatu.

Carraa Gaarii
@MansuurJamaal
@gareeMJ


Ijoollee Oromoo koof maal badhaasu?
Опрос
  •   Qarshii
  •   Bilbila
  •   Shittoo
  •   Sa'aatii
428 голосов


Namootni miseensa add gootan @MansuurJamaal_bot irratti na beeksisaa badhaasa keessan fudhadhaa.

Add godhaa badhaafamaa @MansuurJamaal beeksisaa badhaafamaa!
@gareeMJ


Namootni baayyeen dogoggora hojjachaa jirtu. Nama add gochuu eeyyoo isin badhaasisa. Garuu kan isin badhaasisu yoo Baayyina namoota add gootanii @MansuurJamaal_bot irratti na beeksistanidha. Maqaa, Lakk bilbilaa, baayyina namoota add gootanii fi Account keessan naaf erga.

Add godhaa badhaafamaa @MansuurJamaal beeksisaa badhaafamaa!
@gareeMJ


Congratulations 🎉
Bariyaa namoota 89garee kanatti waan dabalteef badhaafamaa kaardii moobaayilaa qarshii 9000 taateetta. Baga Gammadde!

Add godhaa badhaafamaa @MansuurJamaal beeksisaa badhaafamaa!
@gareeMJ


Tab Tab gochuun qofa badhaafamaa

https://t.me/tapswap_mirror_bot?start=r_356935815
🎁 +2.5k Shares as a first-time gift


Congratulations 🎉
Abdulhafiz Zakir namoota 63 garee kanatti waan dabalteef badhaafamaa kaardii moobaayilaa qarshii 6000 taateetta. Baga Gammadde!

Add godhaa badhaafamaa @MansuurJamaal beeksisaa badhaafamaa!
@gareeMJ


Congratulations 🎉
Wangeela Furtuun waan Hundaa namoota 90 garee kanatti waan dabalteef badhaafamaa kaardii moobaayilaa qarshii 9000 taateetta. Baga Gammadde!

Add godhaa badhaafamaa @MansuurJamaal beeksisaa badhaafamaa!
@gareeMJ


Congratulations 🎉
Nadhii kamaal namoota 89 garee kanatti waan dabalteef badhaafamaa kaardii moobaayilaa qarshii 9000 taateetta. Baga Gammadde!

Add godhaa badhaafamaa @MansuurJamaal beeksisaa badhaafamaa!
@gareeMJ


Namoota amma dafanii nama 50 garee @GareeMJ tti dabalan 3f badhaasa qarshii 5000 qopheesseera. Eenyudha laata abbaan carraa?

Carraa gaarii!
Add gochuun badhaafamaa.
@MansuurJamaal


Congratulations 🎉
Mubaarak Jamaal namoota 59 garee kanatti waan dabalteef badhaafamaa kaardii moobaayilaa qarshii 5000 taateetta. Baga Gammadde!

Add godhaa badhaafamaa @MansuurJamaal beeksisaa badhaafamaa!
@gareeMJ


Congratulations 🎉
Baahir Kamaal namoota 50 garee kanatti waan dabalteef badhaafamaa kaardii moobaayilaa qarshii 5000 taateetta. Baga Gammadde!

Add godhaa badhaafamaa @MansuurJamaal beeksisaa badhaafamaa!
@gareeMJ

Показано 20 последних публикаций.