Baankii Daldala Itiyoophiyaa


Гео и язык канала: Эфиопия, Амхарский


Seenaan Baankii Daldalaa Itiyoophiyaa (CBE) bara 1942 hundeeffama Baankii Mootummaa Itiyoophiyaa irraa eegaleeti.
CBEn bara 1963tti akka dhaabbata aksiyoonaa tokkootti seeraan hundeeffame. Ergasii as guddina biyyaa keessatti gahee olaanaa taphachaa dhufee

Связанные каналы  |  Похожие каналы

Гео и язык канала
Эфиопия, Амхарский
Статистика
Фильтр публикаций


Qondaaltonni Baankii Daldalaa Itiyoophiyaa namoota miidhamaniif deeggarsa maallaqaa taasisan.
**********
Qondaaltonni baankii keenyaa Godina Goofaatti sababa sigigoo lafaatiin namoota miidhamaniif, deeggarsa maallaqaa taasisaniiru. Hawaasni baankii hundi ga’ee isaa akka ba’us waamicha dhiyeessan.
Karaa CBE Birr deeggaruuf:
• Appii CBE Birr keessan banuun filannoo tajaajilaa 'Pay' jedhu filadhaa.
• Filannoo 'Fundraising' jedhu seeni;
• 'Gofa zone land slide victims' kan jedhu cuqaasuun maallaqa galchuudhaan, salphaatti deeggarsa keessan gochuu dandeessu.
Kana malees, lakkoofsi herrega baankii, Baankii Daldalaa Itiyoophiyaatti baname kana 1000641522426 irratti deeggaraa.

Baankii Daldalaa Itoophiyaa
Baankii yoomiyyuu itti of Abdatan!


Ramaddiin gulaallii Shaampiyoonsi Liigii Dubartootaa CAF ifoome.
=======
Ramaddiin har'a waajjira muummee CAF Kaayirootti, kan ifoome yoo ta’u, garee A keessatti kan ramadaman garee kubbaa miilaa dubartootaa baankii daldalaa Itoophiyaa, Keeniyaa Poolis Buleets, kan Sudaan Kibbaa 'Ye Joint Stars' kan Zaanzibaar 'Warrior Queens' fi kan Ruwaandaa Rayon Sports Women' carraa har'a baheen garee jalqabaa ta'aniiru.
Kan Burundii 'PVP Buenzi, kan Djibuutii FAD, kan Taanzaaniyaa 'Simba Queens' fi kan Yugaandaa 'Kawempe Muslim Ladies' garee B jalatti ramaddii argatan.
Dorgommiin kun Hagayya 11 hanga Hagayya 29/2016tti Ityoophiyaan istaadiyeemii Finfinneetti ni qopheessiti.
Dorgommii kana kan injifate biyyoota CECAFA bakka bu'uun, shaampiyoonsi liigii dubartootaa CAF irratti ni hirmaata.
Gareen kubbaa miilaa baankii daldalaa Itoophiyaa yeroo 7 ffaaf shaampiyoonaa ta'uun isaa ni yaadatama.


EthioDirect
• Mobaayila keessaniin
• Viizaa fi MasterCard keessan fayyadamuun
• Kaffaltii tokko malee
• Biyyoota alaa irraa
• Kallattiin gara herrega fudhataatti galii ta’aa
• Appii mobaayilaa maallaqa erguuf isin gargaaru!
#Salphaa #Saffisaan #Nageenya #Bilisa
=============
Tajaajila kanaan gammaduudhaaf appii EthioDirect Play Store ykn App Store irraa buufadhaa!
• Bilbiloota Andirooyidiitiif:-
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.combanketh.ethiodirect
• Bilbiloota iPhone’dhaaf:-  https://apps.apple.com/us/app/ethiodirect/id1602064491
Pirezidaantiin baankii daldalaa Itoophiyaa Abbee Saanoo badhaasa isaanii fudhatan.
========+++
Baankiin daldalaa Itoophiyaa Badhaasa Industirii Abisiiniyaa kaleessa fudhateera.
Pireezidaantiin baankii daldalaa Itoophiyaa Abbee Saanoo, badhaasa niishanii sadarkaa Daayimandii damee hoggansa olaanootiin badhaafamaniiru.
Badhaasa kaleessa gareen manaajimentiin baankichaa fuudhee ture, har'a pireezidaantii baankii daldalaa Itoophiyaa Abbee Saanootti kennan.
Badhaasni Abyssinia kun namoota dhuunfaa fi gareewwan adda ta’an, kanneen gumaachi isaanii Itoophiyaa, Afrikaa fi addunyaa irratti fooyya’iinsa guddaa fideef, beekamtii kennuudha.
keessayyuu namoota hojii isaanii keessatti bu’aa guddaa argamsiisuun, dhiibbaa guddaa uumaniif, beekamtii kennuu fi daran jajjabeessudha.
Baankiin daldalaa Itoophiyaa fi waldaan Qaxxaamura Diimaa Itoophiyaa waliin hojjachuuf, waliigaltee mallatteessan.
. Waliigalteen isaanii kun gamoo waldichi jalqabsisee ture baankiin xumursisuuf waadaa gale.
======
Waldaan Qaxxaamura Diimaa Itoophiyaa ollaa waajjira muummee baankii daldalaa Itoophiyaatti, gamoo ijaarsisuu jalqabee kan ture sababa hanqina maallaqaatiin addaan kutuuf dirqame.
Waldichi hojii lubbuu baraaruu irratti waan hirmaateef, nuti immoo gamicha xumursiifnee, faayidaa waloof, oolchuun murteessaa ta'uu, pireezidaantiin baankii daldalaa Itoophiyaa Abbee Saanoo dubbatan.
Pirojeektii kanaaf baankiin daldalaa Itoophiyaa gara birrii bil. 14 olii akka ramade obbo Abbeen beeksisan.
Murteen dhaabbilee lamaanii, ummata waliin tajaajilluuf, seena qabeessa jedhan.
Pireezidaantiin waldaa Qaxxaamura Diimaa Itoophiyaa obbo Abarraa Tolaa, baankiin daldalaa Itoophiyaa kaka'umsa guddaa fudhachuun, gamicha xumuruuf ka'uu isaa galateefatan.
Kuni immoo hariiroo dhaabbilee lamaanii gara sadarkaa Olaanaatti ni ceesisa jedhan.
Baankiin daldalaa Itoophiyaa Badhaasa Industirii Abisiiniyaa fudhate.
Pireezidaantiin baankii daldalaa Itoophiyaa Abbee Saanoo,badhaasa niishanii sadarkaa Daayimandii damee hoggansa olaanootiin badhaafaman.Показано 10 последних публикаций.