Golgaa Casting


Гео и язык канала: Эфиопия, Английский
Категория: Искусство


Hojiiwwan kanneen akka
- Viidiyoo Sirbaaf
- Taatummaa Fiilmiif
-Taatummaa Tiyaatiraaf
- Moodeelota dhiyeessuu fi kkf
Nu dubbisuuf @CastingAO_bot
Lakk. 0904728190 / 0929429853
I blog about marketing and sales
Buy ads: https://telega.io/c/golgaacasting

Связанные каналы  |  Похожие каналы

Гео и язык канала
Эфиопия, Английский
Категория
Искусство
Статистика
Фильтр публикаций


Репост из: Walaloon Jaalala
Telegiraamiin kaffaltii xiqqaa irraa kaasee hanga ji'aan qarshii 10,000 galii argachuu barbaaddan qofaaf carraa gaarii. Hojii guddaa hin gaafatu. Tap Tap gochuun sinirra osoo hin jiraatin nama affeeruu qofaan qarshii argadhaa. Join godhaa guyyaa guyyaan hanga qarshii 1000 argadhaa.


Репост из: Walaloon Jaalala
Hanga boru ganamaatti nama tokko yemmuu affeertan qarshii lama argachuu dandeessu. Hiriyoota 25 affeeruun qarshii 50 argachuun salphaa miti. Airdrop abdii qabaatee fi dhiisee isaayyuu hin beeknef yeroo keessan laachaa kana qarshii harkaa harkatti fudhattan waakkachuu gowwummaadha.

Join godhaa, nama affeeraa, qarshii argadhaa
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
https://t.me/Utopet_bot?start=r0427620562
https://t.me/Utopet_bot?start=r0427620562
https://t.me/Utopet_bot?start=r0427620562
https://t.me/Utopet_bot?start=r0427620562
https://t.me/Utopet_bot?start=r0427620562


Репост из: Walaloon Jaalala
Telegiraamiin kaffaltii xiqqaa irraa kaasee hanga ji'aan qarshii 10,000 galii argachuu barbaaddan qofaaf carraa gaarii. Hojii guddaa hin gaafatu. Tap Tap gochuun sinirra osoo hin jiraatin nama affeeruu qofaan qarshii argadhaa. Join godhaa guyyaa guyyaan hanga qarshii 1000 argadhaa.


"Roomiyoo Roomiyoo
situ na booji'aa
bara jireenyakoo
giiftii keetan ta'aa"

Juuliyeet!

Roomiyoof; Dhiira Diimaa dheeraa, Waggaa 16-26
Juuliyeetiif; Dubara Diimtuu dheertuu, Waggaa 15 - 25
Abbaa Roomiyoof; Gaheessa Waggaa 40-45
Haadha Roomiyoof; Gaheetti Waggaa 35 -40
Abbaa Juuliyeetiif; Gaheessa Waggaa 38-45
Haadha Juuliyeetiif; Gaheettii Waggaa 32- 38

Pirodaakshiiniin; Fiilmii Madakfameef
Turtii Yeroo; Ji'a 3f
Kaffaltiin ; Madaalawwaa
Iddoon Waraabbii; Finfinnee, Kutaa Biyyaa
Muuxannoo Taatessuu; Yoo qabattan filatamaadha

Lakkoofsa Bilbilaa; 0919295612 irratti nu argachuu dandeessu!

@Golgaacasting


Casting Call For Movies

#Urgent
- Dhiira Uamuriin isaa 24-30 gidduu jiru.
- Bifti isaa Diimaa
- Hojjaan isaa dheeraa
- Acting irratti fedhii kan qabu

Hatatamaan waan barbaadamuuf @CastingAO_bot irratti maqaa, suuraa fi Lakk. Bilbilaa nuuf ergaa

#Sharee
@golgaacasting


Casting Call for Advertising

Dubara Umurii 12 Baayyina 1
Dubara Umurii 14 Baayyina 1
Dubara Umurii 35-40 Baayyina 3
Dhiira Umurii 15-17 Baayyina 8
Dubara Umurii 15-17 Baayyina 7
Dubara Umurii 20-25 Baayyina 4
Dhiira Umurii 40+ Baayyina 1

Ulaagaa
Afaan Oromoo fi Afaan Amaariffaa dubbachuu danda'uu

Namoonni hirmaachuuf fedha qabdan @CastingAO_bot irraan suura Maqaa fi Lakk. Bilbilaa keessan nuuf ergaa


Репост из: Walaloon Jaalala
Freelancers Unite! Exclusive freelance jobs posted EVERY DAY.Join the community and start applying for gigs today.


Casting Call

#share


Mormor Art and Cinema
Filannoon keessan “Mormor Art and Cinema” bira haa ta
Gosoonni Barnootaa Sinimaa Mormoritti kennaman
FIILMII
 Screenplay
 Directing For Screen
 Film Production
 Film Acting
 Cinematography
DUBBING
 Tranislation
 Voice Over
 Impersonate
 Dubbing For Different Medium
 Directing for Electronics Media
 Podcast
Muuziqaa
 Piyaanoo
 Meeshaalee Muuziqaa Aadaa,
 Sagalee
TIYAATIRA
 Playwright
 Directing For Stage
 Production Design
 Acting
 Dramatic technique

Shubbisa
 Shubbisa Aadaa Sabaafi sablamootaa
 Shubbisa Ammayyaa
 Shubbisa Aadaa Oromoo
Moodeliingii
 Catwalk techniques (Qabatama)
 Posing and expression (Qabatama)
 Makeup application (Qabatama)
 Wardrobe styling (Qabatama)
 Photoshoots (Qabatama)
 Type of modelling (Yaaxina)
 Fashion trends (Yaaxina)
 Fashion styling (Yaaxina)
 Fashion photography (Yaaxina)
 History of fashion (Yaaxina)

 BARNOOTA ADDAAN/ SPECIAL CLASS
JI’A 1F
 Editing
 Adobe Priemier
 Adobe Photoshop
 Adobe Audition
 After Effect
 DaVinci
 Content Creator
 Graphic Design
 Make UP


Guyyaa Galmee ; Caamsaa 25 hamma Waxabajjii 25
Lakkoofsa BILBILAA;0919295612

HUBACHIISA
 Aartistoonni fi Barsiisonni leenjii kana kenna Ogummaa Aartii keessatti warreen waggaa 30 ol turaniifi Barsiisota haaraa yuunivarsiitii garagaraa keessatti muuxannoo barsiisummaa horataniidha.
 Ogeeyyiin Aartii nu biratti leenji’an kallattiidhaan Pirodaakshiinii garagaraa, Dhaabbilee Teleevizhiinii, Tuuta Aartii ciccimootti dabalamu.
Filannoon keessan “Mormor Art and Cinema” bira haa ta’u!

@Fiilmiin
Har'a bor utuu jennuu guyyichi dhiyaateera. Hojii gatii guddaa nu baasiseefi yeroo dheeraa nurraa fudhate fiilmii mata dureensaa 'SIINJOOREE' jedhu qabannee dhufneerra.

Fiilmichi barsiisaa Dirribaa Kabbadaatiin barreeffamee, Saamu'eel Sooressaatiin kan qajeelfame yoo ta'u taatota, ogeeyyiifi qooda fudhattoota hedduu kan hirmaachise, daawwattanii kan jaallattan akka ta'e shakkiin hinjiru.


Fiilmiin kun waxabajji 1, 2016 Hoteela Internaashinaalii Ililliitti, waaree booda sa'a 7:00 irraa eegalee ifatti hawaasaaf ni agarsiifama.

Bakkeewwan tikkeettii seensaa argachuu dandeessan dhiyootti isin beeksisna.

Yoo fedha keessan ta'e maxxansa kana 'share' nuuf godhaa!

@Fiilmiin
Репост из: Walaloon Jaalala
Galmeen itti fufeetuma jira

Akkaadaamiin Taatummaa Abbaa Lataa Ogummaa Taatummaa saayinsii isaa eeggate Ogeessota Taatummaa irratti beekumsaa ga'aa qabaniin kennuuf galmeen marsaa lammaffaa akkuma itti fufetti jira.

Turtiin yeroo leenjii walakkaa waggaa [Ji’a ja’a]
Yeroo Leenjii:
• Idileen yoo xiqqaate torbeetti guyyaa lama (2) nama argamuu danda’u.
• Weekend ykn Sanbata xiqqaa fi  Sanbata guddaa bartootta kutaa 1 hanga 12 barataniif kutaa addaa qabna.
• Koorsiiwwan Ja’a /shaakala waliin kennamu

Ulaagaalee Leenjii:
• Fedhii Taatummaa qabaachuu
• Afaan Oromoo dubbachuufi dhaga’uu, Dubbisuu
• Barnoota kanaaf yeroo kennuu danda’uu
• Qormaata seensaa akkaadaamichi kennu darbuu danda’uu.
• Danbii fi ittiin bulmaata mana baruumsichaaf ajajamuuf of qopheessuu

Baayyinni barataa marsaa lammaffaaf fudhannu daanga’aa waan ta’eef, galmeen akkuma guuteen ni dhaabbata.

Akkaadaamii Taatummaa Abbaa Lataa,
Galma Dandeettii fi Kalaqaa!
@Fiilmiin


Eegaleera

Galmee Marsaa 2ffaan eegaleera.

Akkaadaamiin Taatummaa Abbaa Lataa barattoota fedhii Taatummaa qabaniif barumsa ga'aa ogeessota Ogummicha irratti beekumsa ga'aa qabaniin barsiisuu eegaluun isaa ni yaadatama. Maarree ammas Marsaa Lammaffaa eegaluuf qophii isaa xumuree jirra. Kanaanis namoonni carraa kanatti fayyadamuu barbaaddan guyyaan galmee Har'a Caamsaa 5 -2016 irraa eegalee hanga Caamsaa 16 - 2016tti ta'uu isaa yemmuu sin beeksisnu gammachuu guddaadhani.

Teessoon keenya Finfinnee Naannoo Daalattii/Araat Kiiloo, Hoteela Tuuristii dudduuba, Gamoo Yunivarsiitii Riiftivaalii darbii 4ffaarra.

Odeeffannoo dabalataaf Lakk. bilbilaa +2519 64 87 77 77

Akkaadaamii Taatummaa Abbaa Lataa,
Galma Dandeettii fi Kalaqaa!
@Fiilmiin


Aartiin Sinwaamti !

Giddu Galli Aadaa Oromoo Tiyaateroota 3 hojjatee waltajjiitti baasuuf Taatota 70 barbaada.
Giddu Gallichi Tiyaateroota haaraa 2 fi Tiyaatira 1 kan kana dura hojjatame hojjatee waltajjiitti baasuuf Taatota buleeyyiifi haaraa 70 ol barbaada.

1, Tiyaatira Seena-qabeessa seenaa goottota Oromoo irratti xiyyeeffate.
2, Tiyaatira Ijoollee qabiyyeefi bifiyyee haaraa qabate.
3, Tiyaatira Booharsaa Afaan biraa irraa Afaan Oromootti madakfame.

Ulaagaan; Afaan Oromoo irratti dandeetti afranu kan qabu ykn kan qabdu.

Lakk Gosa Tiyaatiraa Umrii Baayyina Taatotaa Koorniyaa
1 Tiyaatira Seenaa 25 - 65 45 Dhiira- 40
Dhalaa- 5
2 Tiyaatira Ijoollee 8- 40 15 Dhiira-8
Dhalaa-7
3 Tiyaatira Madakfame 26-40 10 Dhiira-6
Dhalaa-4

Yeroon Galmee ; Caamsaa 5 hamma Caamsaa 7 qofatti.
Iddoon Galmee; Giddu Gala Aadaa Oromoo

@Fiilmiin


BEEKSISA ARIIFACHIISAA
TIYAATIRA OTEELLOO
Seenaa Tiyaatira addunyaa keessatti gita kan hin qabne tiyaatirri Oteelloo Afaan Oromoon irra deebiidhaan hojjatamuufi.Haaluma kanaan tuutni tiyaatira kana qopheessaa jiran Taatota duraan Tiyaatiricha hojjataniifi Taatota haaraa Tiyaatirricha hojjachuu barbaadan dorgomsiisee hojjachiisuu barbaada.
Lakk Gita Taatummaa Umrii Bifa Hojjaa
1 DHIIRA 1 30 hamma 40 Gurraacha ykn Magaala 1.65 ol
2 DHIIRA 2 25 hamma 30 Diimaa Ykn Magaalaa 1.25 ol
3 DHALAA 1 20 hamma 28 Diimtuu 1.60 ol
4 DHIIRA 3 40 hamma 55 Diimaa 1.55 ol
5 DHIIRA 4 25 hamma 35 Diimaa Ykn Magaalaa 1.50 ol
6 DHIIRA 5 23 hamma 30 Diimaa ykn Magaala 1.60 ol
7 DHALAA 2 22 hamma 28 Diimtuu Ykn Magaala 1.40 ol
8 DHALAA 3 20 hamma 27 Diimtuu Ykn Magaalaa 1.60 ol
9 DHIIRA 6 35 hamma 55 Diimaa Ykn Magaala 1.40 ol
10 DHIIRA 7 28 hamma 32 Magaala 1.58 ol
11 DHALAA 4 25 hamma 35 Magaala 1.60 ol
12 DHIIRA 8 27 hamma 36 Magaala 1.58 ol

Hubachiisa; Taatonni Tiyaatira kanarratti hirmaachuu danda’an kanneen yeroo gahaa qabaniifii Finfinneefi naannooshee jiraatan qofaadha.
Guyyaan Galmee; Eebla 22 hamma Eebla 26tti qofa.

Lakk Bilbilaa; +251 91 164 2323

@CastingAO_bot
@golgaacasting


ARIIFACHIISAA.pdf
87.8Кб
Beeksisa Taatummaa Tiyaatira Otteelloof

@CastingAO_bot
@golgaacasting


Hojiiwwan Aartii kam irratti hirmaachuu barbaaddu?

- Taatummaa (Acting) Fiilmii fi Tiyaatiraa
- Beeksisa (Advertising)
- viidiyoo muuziqaa

@CastingAO_bot irratti galmaa'uu dandeessu.

@CastingAO_bot
@golgaacasting


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
Marsaa 2ffaa Kutaa 2ffaan bor galgala isin bira gaha itti dhiyaadhaa
Kan kutaa tokkoffaa Link’n comment jala jira
Yuutubii keenyas #subscribe gochuun hin dagatinaa.

https://youtu.be/Gd6g6RoRBlg?si=5vsTo8oEnaN7V_WU


Hojiiwwan Aartii kam irratti hirmaachuu barbaaddu?

- Taatummaa (Acting) Fiilmii fi Tiyaatiraa
- Beeksisa (Advertising)
- viidiyoo muuziqaa

@CastingAO_bot irratti galmaa'uu dandeessu.

@CastingAO_bot
@golgaacasting

Показано 20 последних публикаций.